I 2020 er det 350 år siden de finske innvandrerne bosatte seg i Søre og Vestre Trysil. Dette skal markeres.

I tingforhøret av finnene i 1686, det såkalte Finnemanntallet, forteller finnene selv om sin historie. I 1670 var det åtte voksne og elleve barn i de fire nybyggerfamiliene som slo seg ned i Galåsen og på Tørberget. Disse familiene hadde god hjelp av slektninger og venner når de etablerte seg i Trysil. I 1686 utgjorde finnene 20% av Trysils befolkning. I dag bor ca. 15% av Trysils befolkning i de gamle finnegrendene.

Finnenes slo seg ned i typiske granskogområder, hvor de drev sitt jordbruk. De brente skogen og det næringsrike jordsmonnet. I asken sådde de en type rug som ga store avlinger og skapte grunnlag for et godt liv i Trysil. Finnene i Trysil hadde det bedre enn sine slektninger lengere sør i Hedmark og de kjøpte tidlig skogsområdene hvor de bodde. I de skogfinske bosettingsområdene i Trysil finnes det mange spor etter finnenes kultur og tradisjoner.

2020 er et jubileumsår for vår region som vil følges opp med ulike markeringer. Den 15. august vil Søre Trysil Historielag sammen med Tørberget Historielag og Anno museum arrangere en jubileumsdag på bygdetunet i kommunen. Det planlegges et spennende og variert program som omhandler vår grendekultur gjennom 350 år.

Historielagene har planlagt dette jubileet i et og et halvt år og vi kan røpe at en egen bygdebok for finnskogområdene i Trysil skal lanseres i løpet av sommeren.  Søre Trysil Historielag mener at bygdebøkene for Trysil er en av landets beste bygdebøker, men har noen svakheter når det gjelder beskrivelsene av de skogfinske områdene i kommunen. Forfatterne av bygdebøkene har gjort tolkninger ut i fra preferanser til det norske bondesamfunnet og med mindre kunnskap om skogfinnenes kultur og tradisjoner. Bygdebøkene kan derfor oppstå noe mangelfulle og feilaktige på enkelte områder. I den senere tid er det også fremkommet mer kildemateriell om de skogfinske innvandrerne slik at vi har et mer komplett bilde av denne befolkningen. Kunnskap om befolkningsgruppen er også i større grad tilgjengelig for oss, spesielt fra Sverige og Finland.

Den nye bygdeboka skal først og fremst bidra til et fullstendig bilde av skogfinnene i Trysil og synliggjøre at finnenes vilkår i Trysil var noe forskjellig fra andre områder med finsk bosetting. Her vil dere også finne mer fullstendige slektregistre om de tidligste skogfinnene. Boka identifiserer også de skogfinske tradisjonene i Søre Trysil og i Vestre Trysil gjennom å dokumentere materielle og immaterielle kulturminner. Boka kommer i salg i sommeren 2020.