Informasjon fra grendeutvalget

Styre

Jan Ove Lyseggen og Jon Arne Bye sitter fortsatt i styret for grendeutvalget. Ved årsmøtet gikk Erik Bakken ut av styret og overlot plassen til Kristofer Dybeck. Live Skaaret fungerer i rollen som grendekoordinator. Etter et år i ny organisering, så ser vi at etableringen av funksjon som grendekoordinatoren har ønskede effekter med hensyn til kontinuitet i styrets arbeidsoppgaver. Styret opplever også at de grep som ble tatt i forhold til styresammensetning og arbeidsmetodikk bærer frukter. Selvsagt gjenstår det oppgaver og forbedringer, som må tas tak i etter hvert.

Strategiplan og handlingsplan

Søre Trysil har i Årsmøtet besluttet ny strategiplan for 2020 -2023 som legger premisser for grendeutvalgets arbeid kommende fire års periode. Dette er et godt styrings- og koordinerings verktøy for grendeutvalget arbeid og utvalgets samhandling med lag og foreninger i Søre Trysil. Strategiplanen arbeider med flere målsettinger for grendeutvalgets arbeid i vårt lokalsamfunn.

Hovedmålene er

 • Fremme samarbeid og trivsel i Søre Trysil
 • Økt tilflytting til Søre Trysil
 • Synliggjøre særpreg og aktivitet i Søre Trysil

Disse målsettingene følges opp med konkrete tiltak skal grendeutvalget oppnå resultater som realiserer målene. Grendeutvalget har derfor fulgt opp arbeidet med en årlig handlingsplan.

Handlingsplanen for 2020 omhandler følgende prioriterte oppgaver

 • Ferdigstille grunnarbeid på Kolosvelta. Her er vi i gang med hogging av tre. Det gjenstår noe arbeid med rydding mot elva og planere velt-plassen.
 • Publisere nettsiden og vedlikeholde denne. Nettsiden er så godt som klar for publisering. Dette vil bli en viktig informasjonskanal for Søre Trysil, og vil rettes i stor grad til besøkende og potensielle tilflyttere.
 • Støtte historielaget i å få plassert de siste skiltene med finske stedsnavn. Det er blitt produsert flotte treskilt med finske stedsnavn sammen med sørelogoen. Grendeutvalget vil samarbeide med historielaget i å få satt opp disse.
 • Samarbeide med Skjærberget Ungdomslag om kulturvandring. Grendeutvalget fungerer som støttespiller i samarbeid med Destinasjon Trysil, og se på finansieringsmuligheter.
 • Motivere for videre etablering av skilt og lykter på grendehus m.m. Viktig å ha dialoger med ledere for grendelag og velforeninger.
 • Identifisere områder for anvendelse av logo og bygging av identitet. Bruke grenderådet for dialog og felles plan for anvendelse av logo. Styret i grendeutvalget definerer ideer og forslag.
 • Forskjønning av uteområdet ved butikken. En plass som er et viktig område for besøkende og de som kjører forbi, og er på mange måter ansiktet utad. Vi kan her bl.a. få satt opp svenskebua. Definere og ruste opp en grillplass oppe på haugen. Kjøpe inn benker og bord. Beplante. Søre Trysil historielag er samarbeidspartner.
 • Få en endelig avklaring om muligheten for å realisere brubygging over Grøna.
 • Ferdigstille søknad til Dark Sky prosjektet, på godkjenning av område. Dette vil nå bli et samarbeid med TVS og grendeutvalget.
 • Etablering av boliggruppe. Et meget viktig fokusområdet for Søre Trysil. Prosjektgruppe initieres, og det gis mandat til å lage en egen plan med mål.
 • For øvrig skal grendeutvalgt gjennom året ha en forsvarlig drift av eiendommen Haug.

Nærmeldinga, nettside og sosiale medier

I redaksjonen for Nærmedinga sitter Kari Bruvold, Live Skaaret og Jon Arne Bye. Det har i hele 2019 blitt jobbet for å få flere artikler inn i Nærmeldinga. Det er en flott avis som vi vet mange setter pris på. Abonnementsgrunnlag går litt opp og ned, men jevnt over har vi ca 200 betalende gjennom året.

Nettsiden er så godt som klar for publisering. Dette vil bli en viktig informasjonskanal for Søre Trysil, og vil rettes i stor grad til besøkende og potensielle tilflyttere.

Grendeutvalget jobber i tillegg med publisering på sosiale medier, facebook og instagram. Viktige medier for å markedsføre Søre Trysil. Grendekoordinator er ansvarlig for drifting av disse.

Vi jobber mot å få utvide redaksjonen til Nærmeldinga, slik at denne også vil omhandle alle aktuelle medier og kanaler Søre Trysil er tilstede på.

Plassen, 3. juni 2020

Styret i Søre Trysil grendeutvalg